We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Privaatsustingmused

Signiti OÜ (edaspidi Signiti) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Mõisted

Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, mis võimaldab isikut otse või kaudselt tuvastada.

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, liituvad uudiskirjaga või edastavad Signitile omalt poolt infot. Ettevõtet esindav isik (toote või teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.

Isikuandmete töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on Signiti OÜ: registrikood 10788294, aadress Pärnu mnt 139e, 11317 Tallinn, Eesti; e-posti aadress signiti@signiti.ee.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Signiti kogub järgmisi isikuandmeid kirjeldatud viisidel:

 • meililistiga liitumisel või e-kirja saatmisel – nimi ja e-posti aadress;
 • päringu esitamisel telefoni või e-posti teel – nimi, e-posti aadress, telefoninumber;
 • kontaktandmed, mille isik meiega kohtumisel endaga kontakteerumiseks ise annab – nimi, meiliaadress ja/või telefon ning vajadusel tarneaadress;
 • veebilehe külastamisel – isikustamata andmeid Google Analyticsi statistika jaoks.

Signiti kasutab isikuandmeid:

 • kasutaja eelneval nõusolekul tema e-posti aadressile uudiskirjade või muude turundusliku sisuga teadete edastamiseks;
 • kasutaja päringutele vastamiseks;
 • veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks veebilehe külastatavuse statistika abil;
 • kasutaja poolt esitatud tellimuste täitmiseks, sh kaupade kohaletoimetamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks.

Signiti võib volitada kasutaja isikuandmeid töötlema teisi isikuid (edaspidi volitatud töötleja), kelle toote või teenuse abil Signiti kasutajale teenuseid pakub. Signiti ja volitatud töötleja vahel on sõlmitud leping, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed hoidma konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse.

Volitatud töötlejad pakuvad:

 • e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi;
 • veebilehe arendust ja majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • majandustarkvara kasutamist.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Signiti säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Signiti ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kasutaja eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele.

Signiti rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh tellimuste täitmiseks.

Kasutajal on õigus:

 • taotleda juurdepääsu enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus meiliaadressile signiti@signiti.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kasutaja taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Signitil on õigus jätta kasutaja taotlus rahuldamata, kui kasutaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Kasutajal on võimalik kustutada end meililistist ja loobuda edasistest uudiskirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu või võttes ühendust e-posti aadressil signiti@signiti.ee.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privaatsustingimuste muutmine

Signiti jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Meie veebilehte kasutama asudes eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Privaatsustingimused on alati veebilehel saadaval.

Kõigi isikuandmete töötlemise ja privaatsustingimustega seotud küsimuste korral saab ühendust võtta meiliaadressil signiti@signiti.ee.

Võta ühendust!